is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 320

haaven van 't gezag en aanzien van de Stadsregeering meest gepast zullen oordeelen.

Middelerwyle onderligt zynde van het Plan door den Raadpenfionaris voorgefteld, gaven zy tevens te verftaan, hunne begeerte, dat de Stads Afgevaardigden 't zelve zouden omhelzen, indien en in zo verre de Steden Dordrecht en Haarlem daar in genoegen namen, doch zo niet, dat de Afgevaardigden van Schiedam, zich zouden vasthouden aan 't laatst uitgebragte Stadsbefluit.

By de overleevering van dit Verzoekfchrift, op den volgenden dag, hadt, om allen fchyn voor Dwang uit den weg te ruimen, geen zamenkomst der Burgeren op de Markt plaats. Zy, uit wier naam de Gelastigden fpraaken, bleeven in de Doelen den uitflag der Raadpleegingen afwagten, en werd hier van by de overgave des Verzoekfchrifts, aan Burgemeesteren de weet gedaan.

Burgemeesters, het Verzoekfchrift in de Vroedfchap gebragt hebbende, deelden dee-' zen, naa lang raadpleegens, aan Gecommitteerdens dit verflag mede; ,, Dat, ver,, mids het Rapport van Heeren Gedepu-

teerden ter Staatsvergadering nog niet 9, hadt kunnen gefchieden, en het zelve „ zeer veel lichts over de zaak zou ver„ fpreiden, de Vroedfchap eenpaarig be„ greepen hadt, dat op der Gecommitteer„ dens Request nog niet kon worden ge„ dispoueerd, dat mitsdien de Vroedfchap X 5 „ was

.XLvr.

BOEK.

1787.

Overleeveringvan het Verzoekfchrift.

Verwyl les Aikvoords.