is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 331

„ om te toonen, dat zy prys Helden op „ Regenten, die de waare belangens der

„ Ingezetenen behartigden." Wat het

andere betrof, betuigden zy, „ geen ge„ bruik te zullen maaken van die midde„ len, welke zy anderzins tot handhaaving „ van de Eer der Burgerye noodig had„ den geoordeeld, vóór en al eer zy het „ Declaratoir van den Heer de Greeve „ zouden hebben ingezien, vertrouwende „ dat hun ter leezinge daar van gelegen„ heid zou gegeeven worden." — Voorts keurde de Vroedfchap het gedrag van den Secretaris Pilat van Bulderen op de Sommatie hem ter Staatsvergaderinge gedaan, goed; en bedoot het verzogte Berigt van de redenen en gronden, welke de Stadsregeering tot het neemen eenes anderen Beduits bewoogen hadt, ter Staatsvergadering van Holland te zenden.

De verlangde Verklaaring van Burge- > meester de Greeve kwam ten beftemden r dage, en den zeer nieuwsgierigen op hem \ misnoegden, naar belofte, in handen, doch r was verre van hun met hem te bevreedi- ^ gen. 's Burgemeesters in- en uitloopende taal luidde; „ wanneer ik ter Staatsverga„ dering heb gezegd, dat de Vroedfchap tot „ het neemen der nadere Refolutte was genood„ drongen geworden, heb ik daar door niet „ gemeend , of widen meenen , dat 'er „ eenig Geweld of Violentie zou hebben „ plaats gehad; dan dat door de fterke „ begeerte en aandrang der Verzoekeren, ï, de Deliberatien, zo het my voorkomt,

„ ee-

XLVI,

boek.

rerklnang van lurgeïeestereGree»

e.