is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 DE REPUBLIEK DER

XLVÏII. boek.

1787.

ï j

„ Infultes van die geenen, die alle mid„ delen van Schikking hooglyk verwier,, pen. En dat hy zich gaarne daar van „ hadt gechargeerd om die Oproeping en ,, Inneeming van Belangens voor te draa„ gen,en te verzoeken;doch met die voor„ zigtigheid om zich aan boord van een „. Jacht te begeeven, en af te wagten het „ Succes, en vooral de Impresfies van „ deeze Demarches; doch in de nabyheid „ van de Stad, om altyd ten diende te

„ zyn." De Heer Geelvinck hadt

daar op van der Hoop geantwoordt, „ dat „ zyne wyze van denken ter afkeuring van ,, alle violente Demarches, aan hem be„ kend was ; maar dat hy wei wenschte, „ dat de Aannadering der Troepes geftaakt. „ wierd: want dat zulks de Burgery woe„ dend maakte." — Hier op hadt de Heer van der Hoop geantwoord, „ daar toe „ niets te kunnen contribueeren; vermids „ hy zich zedert vier, vyf, of zes maan„ den zorgvuldig hadt geabftineerd van de „ behandeling van zaaken , die geene di„ recte betrekking tot zyne Bediening had„ den, en dat hy, noch als Fiscaal, noch „ als Particulier, eenig voorftel kon doen; „ maar dat hy zich nimmer zou onttrek-' ,, ken op Qualificatie zyn dienst en yver ,, te bewyzen (*)."

Nog

("7 Extract uit de Notulen der Befoignes, g& wuden hy het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, •efideerende binnen Amfterdam, op Zondag den 23 \ept. 17S7.