is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 DÉ REPUBLIEK DËR

tLVHI. boek.

I787.

Hervat Voorftel daar toe by den

Krygraad

vindt ge> hoor.

vol te houden, of zy toonden zich des gebelgd. Men herinnerde zich de nog verfche plegtige belofte der Vroedfchap, „ om „ niets zonder de Toeftemming der Bur„ gery te zullen doen." Een Befluit van dat gewigt, „ buiten hunne Voorkennis ,j genomen," hielden zy voor de Verbreeking des gegeeven woords. Terwyl eenigen, over deeze ftrydigheid zich onbefchroomd uitlieten, en des voor de Regeering gansch geene gunftige aanmerkingen maakten, riepen anderen, en deezen in geen geringen getale „ Geen Onderhandeling met den „ Vyand! Wy zyn nog in den besten ftaat „ van Verdeediging! Liever zullen wy ,, Goed en Bloed voor onze Stad opzetten,

dan dat wy ooit zullen toeftaan, dat „ men met den Vyand in Onderhandeling

treede'!" Zo hoog liep die betuigde wederzin, dat men te raade werd door twee Geconftitueerden des den Raad te verftendigen, met aandrang op de intrekking van het genomene Befluit. De Raad geraakte aan 't wankelen, en ftondt op 't punt van een tegenovergefteld befluit te neemem

In eene op nieuw belegde Vroedfchaps Vergadering des naamiddags, hervatte men de raadpleegingen op dit gewigtig ftuk, en ftelde vast het gevoelen des Krygsraads in te neemen. De Hoofdofficier van der Hoop , benevens de Penfionaris Visscher , begaven zich derwaards, verzogten en verkreegen gehoor. Eerstgemelde maalde een treffend tafereel van den hachlyken toe-

ftand