Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, sja

„ Zy betuigen, voor een Ahveetend God, en op den Eed, dien zy by den „ aanvang hunner Bedieninge gedaan heb,, ben, hier mede niets anders te hebben „ beoogd dan de voorkoming van de al,, lergedugtfte en onherftelbaare Omkeering ,, van deeze Stad.

„ Terwyl zy, daar men al het overige „ heeft toegegeeven ten minften dit nog „ tragten en hoopen zullen te behouden, „ dat de Rust en Veiligheid in deeze volk„ ryke Stad ongefchonden bewaard blyve; „ waar toe zy vertrouwen, dat de braave „ Burgery, welke daar toe, tot nu toe, „ zulke loflyke poogingen, met eenen on„ vermoeiden yver, heeft aangewend, die ,, zelfde poogingen en yver zal blyven aan„ wenden, tot bevordering en behoud van „ de Rust in deeze Stad; ten einde een „ ieder, hy zy wie hy zy, voor allen Ge„ weid en Overlast te beveiligen."

Misnoegen liet zich op veeier gelaad i zien, morren uit veeier mond hooren, op g het leezen deezer inwilligende Verklaaring, die hoogst gewaakt werd by eenigen van den Krygsraad, van de Geconftitueerden, en in 't algemeen by de Leden der BurgerSocieteit. Terwyl anderen zich des verheugden , en daar in een einde zagen aan de over 't hoofd hangende jammeren.

Deeze eigenfte Verklaaring baarde eene I vreemde uitwerking in "sGraavenhaage, toen br< de meergemelde Afgevaardigden van Am- eei fierdam op nieuw in Onderhandeling fton- ^ den te treeden met de Gelastigden uit riri P 4 „ Staa- de

XLVIII.

ROEK.

17*7-

oe op:vat.

1t ■ngt ie ge:1e

ande-

% in Haag-

Sluiten