is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 107

digen, ons niet uitnoodigde om 'er deeze en geene byzonderheden uit te ontleenen, die ons het gehouden gedrag der Pruisfen te dier Stede fchetzen, en een volkomen tegenbeeld opleveren van de by 'sKonings Brieve gedaane beloften ■(*_). 't Zelve beflaat eenige bladzyden, en fchoon geheel overneemenswaardig, kunnen wy niet dan eenige byzonderhen aamtippen (f).

De aannadering des Pruisfifchen Krygsvolks te Zwolle bekend geworden zynde, en dat eenige Esquadrons Huzaaren binnen die Stad zouden komen, vervoegden zich,J op Stads last, de Burgemeester Lindenhof en de Gemeensman Qeysen by den Overften den Baron van Goecking, om den tyd en het oogmerk zyner komfte te veriieemen, en zo veel mogelyk fchikkingen op het ontvangen deezes Krygsvolks te maaken. Zy verftonden, dat hy, met vyf honderd vier en veertig Paarden, voorneemens was , den volgenden dag , , den twee en twintigften van Herfstmaand, na Zwolle te komen. Met bygevoegde verzekering, dat niemand, dan die zich met geweld tegen hem verzette, eenig nadeel in

• Pcr-

(*) Zie hier boven bl. 38.

(X) Geheel is het te vinden in de Verzam. by de Chalmot VIII D. bl. 179—194 Ook heeft de Schryver der N Nederl. Jaarb. het zelve als een egt Berigt hem toegezonden , geplaatst in 1787 bl. 5807. fchoon hy niet fchryve dat het den gemelden onwraaltbaaren oorfprong hebbe. Dit was voor dien Schrjver te veelom te meiden, daar het der Pruisfen bedryf met egte, maar voor zyne Party, onbevallige, kleuren fchetile. .

L.

5 0ek.

i78?.

Eifchen ran den pruisjïrcben3verlte wegens 3e Ont;vape«ring.