is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 DE REPUBLIEK DER

l. boek.

I787.

Vrye vaart verleend.

Overlasi den Hvtrgemeester van Marle aanger daan.

verrigten , werd daar op terftond in de Hoofdwagt gebragt. Op gedaan onderzoek na dit opbrengen, kreeg de Magiftraat-van den Overften tot befcbeid, dat in Garnifoensplaatzen, buiten voorweeten van den Commandant, geen Trom geroerd, of Brandklok getrokken mogt worden. —:— Bekentenis van onkunde des aangaande, en dat men het gewoon gebruik gevolgd hadt, hadt ten gevolge, dat dei Commandant, den Voorzittende Burgemeester na den inhoud der bedoelde Aankondiging vroeg. Des onderrigt, gaf hy last tot het ontilag des Roedraagers, en vryheid tot het doen der Afkondiginge.

Men nam deeze gelegenheid waar om de zo lang geweigerde vryheid der Scheepvaart op Amfterdatn, te verwerven: dewyl nu alles tot 's.Overilens genoegen gefchikt was, 'en de zaaken met Amfterdatn genoegzaam vereffend waren; doch kon het niet verder brengen, dan dat de Overfte beloofde zich daar omtrent op den volgenden dag te zullen verklaaren. Op

dien dag, den zevenden van Wynmaand, liet de Magiftraat de Oranjevlag van de Tooren waaijen; waar op de Overfte den last tot ftremming der Scheepvaart gegeeven weder introk.

Daags vóór deezen eindlyken uitftag van de veelvuldige onaangenaame onderhandelingen tusfchen de Zmlfche Regeering en de Pruisfifchen Overften Baron van Goecking moest de braave Burgemeester van Marle, op diens last, nog een zeer on-