is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n8 DE REPUBLIEK DER

L. BOEK.

I787.

Verdere Veranderingen.

leevendige verwen de ontrouw gepleegd aan een Gewest, waar tegen de. Koning van Pruisfen niet alleen geen voorwendzel van belediging hadt, maar welke hy in zynen Brieve op eene vriendïyke . wyze toefprak (*). En, fchoon hy.van deeze overtreedingen geenzins onkundig kon zyn, weet men niet, dat hy dezelve ooit, in eenige byzonderheid, heeft doen ftraffen. ,

Vóór het ondergaan van alle deeze onaangenaamheden hadt de Zwolfche Magiftraat reeds bewilligt in het eerst overgenomen voorftel door de Ridderfchap en de Stad Deventer tot befluit gebragt om Staats Krygsvolk in Overysfel in bezettinge te neemen (f); ten einde daar door te eerder van oenen reeds by. den aanvang drukkenden en langs hoe lastiger wordende Inlegering des Pruisfifchen Krygsvolks verlost te worden.

Met deeze, door der Pruisfen inrukking, te wege gebragte veranderingen te Zwolle ging de opheffing gepaard van 't geen door Raad en Meeute, ten opzigte van het Stads Regeeringsbeftuur in Louwmaand deezes Jaars bepaald was; dat men wederom de op den laatften Keurdag gedaane verkiezing ter goedkeuring, van den Stadhouder zou zenden. In die verwagting, egter, dat de door de opgeroepe Burgers en Ingezetenen opgegeevene Bezwaaren, voor zo verre dezelve weezenlyk gegrond mogten

(*) Zie hier boven bl. 38. (!) Zie hier boven bl. 51.