is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BKADWYZER.

250. Afkondiging te dier Stede tegen Oproerigheden! 33i- Wat 'er wegens den zogenaamden Patriottifchen Eed voorviel, 337. Over de ontbinding van de Burgerfocieteit en het Wapenhandelend Genootfehap, 339. Hoe men met de Schuttery de Edele Busfche handelt, Aid. Hoe men met het Vaderlandsch ForaaLromfprong, 340 Oproer te Middelburgen aanleiding tot hetzelve, 341. Het voorgevallene met het Jacht van van den Zandheuvel , Aid. Heviger beweegenisfen, 344. Aanvang der Plunderinge, 745. De hulp der Leden van de Schuttersdoelen van de hand geweezen, Aid. Aan welke Lieden men de bewaaring der rust overliet, 346. Plundering, van het Huis van Lucas Steevening, 347. Wreedheid by het Huis van G. Beljard gepleegd, 355. Het Krygsvolk ftuit den opftand niet, 356. Wat den Leeraar J. de Fremery bejegende, 354. De Huizen van de Oudburgemeesteren le Sage en Huisman verfchoond, 356. Op welk eene wyze de Plunderzugt aldaar woedde, Aid. De hulp der Arnemuidenaaren door de Regeering afgeweezen, 357. Afkondiging tegen dit geweld gedaan, AÏd. De Oranjevlag

uitgeftooken, Vreugdebebedryven, en het rtaaken derzelven, 359. Kragtlooze uitloovingen aan de Ontdekkers der Piunderaa, ren gedaan, 360. Wat men ' de Ziet ikzeefche Afgevaardigden liet weeien, 301. Nieuw gedreigd Oproer; en het gebeurde met Dr. van der Kemp, 363. Eed den Schutteren afgevorderd, 364. Afkondiging te dier gelegenheid, 365. Hoe men zich van den Penfionaris Ermerins wil ontdoen, 367. Stadsbefluit hem voorgefteld , 366. Treffende wyze, waar op hy zyne post nederlegt, 369. De Verjaardag der Prinfesfe gevierd, 373,

mullert tot de LeeMKUI-

le, diens fterke taal ter Overysfelfche Staatsvergaderinge, 49.

IVykerk zeer oproerig, 194. Gefteldheid der Inwoonderen, Aid. Beginzclsdér Oproerigheden, 195. Middelen ter ftuitinge te vergeefsch in Itweik gefteld, 196. Hoe het zich op den achtften van Maart toedroeg, Aid. Belachensen befchreienswaardig vieren van dien dag, 197.

Nymegen, des Stadhouders Jaardag aldaar gevierd,

148. Hoe men het Huis van Oranje daar onthaalde ,

149. Romeinfche Gedenk-

gen-