is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het stemrecht in Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

TIENDE CAPITTEL.

't Recht van Accrescentie.

_[)it Recht van Aanwas is gegrond in 't 17 Art. van 't Stemreglement, dicteerende: „ dat wan„ neer iemand minder dan een agtfte part in een „ Plaats heeft, in dat geval, de mindergedeelten, „ voor zoo veel de Stemgerechtigheid aangaat, „ zullen accresceeren aan die geene, die een „ vierde part of meer in zulk een Plaats in ei„ gendom bezit."

Door dit recht kan iemand, die maar een vierde part in een Stemgerechtigheid bezit, fomtijds voor het ^ftemmen; in 't geval naamehjk, wanneer de overige drie vierde parten behooren aan verfcheidene Eigenaars, die ieder minder dan een agtfte hebben, dewijl dan alle die mindergedeelten aan den geenen, die de vierde part heeft, accresceeren.

Geene gedeelten, dan die minder dan een agtfte zijn, konnen accresceeren. Wanneer gevolgelijk iemand heeft 1 vierde, een ander 1 zesde, en een derde 1 agtfte, terwijl het overige bet

ftaat