is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het stemrecht in Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiï8 STEMRECHT.

in dat geval zoude, naar onze gedachten, de Nominatie, naar de meerderheid, aan A, C en E moeten worden toegekend.

Op deeze wyze worden dan de verfchillen, in cas van ftemming, by meerderheid of door't Lot gedecideerd, en een foortgelyke berekening der pluraliteit, by Stemmen en by Dorpen, heeft 'er thans mede plaats in de beroepingen van Predicanten, ten aanzien van zulke Beroepen, die uit twee, drie of meer gecombineerde Dorpen be-

ftaan. Van oude tijden af heeft daarin eene

andere berekening plaats gehad, zoo dat die, niet naar de meerderheid der Dorpen, maar alleen by pluraliteit van Stemmen wierd opgemaakt, wordende ten dien einde de Stemmen van alle Dorpen gaargefmeeten en conjun&im geteld. Men zie de Ordonnantie der Heeren Gedeputeerden van den 7 Maart 158a, in de Kerklijke Wetten Tit. V, Art. 7. Dit is op dien voet gebleeven tot op den jaare 1753, wanneer, ter gelegenheid van een Dispuit voor de Clasfis van Dokkum, over de beroeping van een Predicant in de gecombineerde Dorpen Waaxens enBrantgum, by haare Koninglyke Hoogheid gegeeven is eene Interpretatie, waar by verklaard wordt, dat het 7 Art. van 't Regiem. Reform, ook behoort plaats te hebben in 't beroepen van Predicanten : welke Interpretatie toen en federd gevolgd, doch eerst in den jaare 1758, op Refolutie van de Heeren Gedeputeerden van dat jaar, in de Kerkelyke Wetten, Tit. V. Art. ia. gebragt is.

Va»