is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het stemrecht in Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S30 STEMRECHT.

gentüjk wel zoo behoort te zijn. Wanneer iemand geappelleerd heeft, moet men dan niet rekenen, dat hy zulks alleen gedaan heeft van de Decifien, die tegen hem gevallen zijn? En zal hier uit niet moeten volgen, dat de Decifien ten voordeele van den Appellant gevallen, (indien zijn Party daar van niet geappelleerd heeft,) moeten blyven, zoo als ze by het Gerechte geweezen zijn? Indien de Appellant niet in 't algemeen, maar bepaaldelijk van de tegen hem gevallene Decifien geappelleerd heeft, zoude de zaak, naar ons inzien, nooit anders begreepen konnen worden; maar ook komt het ons over 't geheel zoo bedenklijk voor, dat wy aan de zulken, dien de pluraliteit wel was toegekend, doch eenige Stemmen of Dorpen, naar hun meening, te onrechte waren afgeweezen, zouden aanraaden, om ook daar van altijd te appelleeren, «n daar door alle bedenklijkheid weg te nee men; te meer, daar zy buiten de mogelijkheid zijn, om communie van Appel te maaken, dewijl zulks alleen ten aanzien der Decifien, waar van by de Party geappelleerd is, zoude konnen plaats hebben.

Verder moeten wy doen opmerken, dat het Appel ex iisdem aclis moet worden beoordeeld en afgedaan, als zijnde by het Stemreglement Art. 55 geftatueerd: „ Dat in cas de Appel «, nooit andere ftukken zullen mogen worden ,, gebruikt, als die ter eerfter inftantie voort„ gebragt zijn," Maar waar uit zal men wee»

ten,