is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■76 DE REPUBLIEK DER

LUI.

B OEK. 1787.

„ arm, om welke te onderhouden de goe„ de Ingezetenen, en vooral de Landman, „ ten kosten van zyn zweet en bloed, de „ zwaarfte Belastingen moeten opbrengen, >, gebruikt wierd om onze Nabuuren en „ Bondgenooten van Hattem en Elburg, „ die geregeld en pligtmaatig voor hunne , onvervreemdbaare Regten waakten, on, der het geweld te doen bukken, en naa , zulks hunne goederen ftrafloos te plun, deren en te ontrpoven.

„ Onder dit alles Ed. Mog. Heeren! , wie kan het zich verbeelden, hieldt zich , de Natie, hoe zeer overkropt van aan, doeningen, het menfchelyk hart eigen, , gelaaten en flil. Zy hieldt al evenwel , het oog gevestigd op zommigen hunner , Regenten, welke zy volkomen vertrouw, de; zy hoopte, zy vleide zich; wy hoop, ten en vleiden ons met haar, dat eens , eindelyk de Heerschzugt voor de billyke , Vertoogen, voor de infpraak van het , onfeilbaar Geweeten zwigten zoude. —«■ , Maar, neen, Ed. Mog. Heeren! te ver, geefsch waren alle die ftreelende voor, uitzigten, het eene gewelddaadig en Volk , tergend befiuit volgde het andere al fpoe, dig op, tot dat men eindelyk zich zo verre vergeeten heeft, om ook de meesten dier Regenten, die het volkomen , vertrouwen van de Natie verworven had, den, de vryheid om hunne Gevoelens , ten Landsdage te zeggen, te beneemen, , en door gezogte Crimineele Vervolgin-

« gen,