is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN 225

s, aanloopende tegen die van den Territo-

s, riaalen Souverain. Dat uit dit ge-

,, liefkoosd Grondbeginzel hun Hoog Mo>j genden de Militie hadden aangezet om s, de Staaten der Provincie, waar van zy „ betaald werd, op welker Grondgebied zy lag, en aan wie alleen zy trouwe, uit», genomen tegen eenen algemeenen Vyand, ,, gezwooren hadt, te verlaaten, en zich J9 te begeeven na Gewesten, alwaar zy ,3 ftondt gebruikt te worden tegen dezelfde Provincie, die hunne Wettige Sou,, verain was, zo Rrydig met het geen in 3, vroegere dagen by Friesland, Overysfel, en deeze Provincie in 't byzonder, begreepen was* —— Dat deeze Belluiten ,, dikwyls nog genomen werden by Meer3, derheid, zomwylen met drie en een halve\ 3, ja met mee Stemmen, en daar onder de 39 zulken, die, zich, zedert een geruimen 3, tyd, eigendunklyk aan een goed deel ,, der Lasten onttrokken hadden, of, op $3 voorgeeven van armoede, te gemoet ge* 3, komen waren. Dat, door zulke onregts, maatigheden, alle banden verbrooken Wier3, den, en de Militie ten eenemaal onbruikbaar gemaakt en bedorven wierd, 3, zonder ondergefchiktheid, dat voornaa3, me punt in het Militaire, waar toe niet „ weinig toegebragt hadt de Order van ,, hun Hoog Mog. de eenigfte in haare 33 foort om hunne genomene Belluiten aan 3, alle Gemeenen voor te leezen.

„ Dat de Raad van Staaten zich eene vryheid aanmaatigde, niet beftaanbaar XIX. Deel. P „ met

LIV. boek;