is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, 22?

5, ming de Heeren van de Stad nooit ee-

nig deel neemen, maar derzelver ramp-

zalige verantwoording voor God en het „ Volk overlaaten zouden voor hun, die

dezelve mogten veroorzaakt hebben.

„ Dat zy hier om oordeelden, dat aan „ de Gedeputeerden ter Generaliteit behoor-

de te worden aangefehreeven, om de „ hier voorgemelde Maatregelen ten fterk-

Ren tegen te gaan, tegen diergelyke on„ wettige Belluiten te protefteeren, en ge„ volglyk in zaaken het gebruik van Mi„ litie en Ammunitie van Oorlog betref» „ fende, zich by de Provincie van Hol* „ land te voegen; byzonder opzigtlyk de „ Provincie van Utrecht, welke de Heeren „ van de Stad niet konden befchouwen, als „ een wettige Stem te kunnen uitbrengen;

maar als Party te moeten worden ge-

houden: te meer daar de Gecommitteer„ den van de Staaten derzelve Provincie, „ te Utrecht vergaderd, op derzelver ver„ toonden Lastbrief ter Algemeene Staats„ vergaderinge, als wettig, toegelaaten, en „ door de Gedeputeerden van drie Gewes,, ten aldaar plegtig geinftalleerd waren; „ en alzo de wederzydfche Partyen van „ de Provincie eikanderen ten minften dee-

den zwygen, zou niet de hoogfte Ver„ gadering van het Bondgenootschap by „ alle Weidenkenden, binnen en buiten „ s lands, allen zweem van agtbaarheid on„ herftelbaar verliezen."

By deezen bondigen en manlyken Raad-' flag der Stad Groningen, welke de toen-1 Pa „ maa-

LIV5. boek.

/erkliaing der