Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%% DE REPUBLIEK DER

LIV. BOEK.

T787. fchappen inde Ommelandente ver. bieden.

De Wa. penge-

IIOOC-

fchappen in eenen haadyken dag gezet.

wettigd (*). Zy groeiden in aantal en in menigte van Leden aan, fchoon in eenige ftreeken de Boeren van den Wapenhandel vreemd en aan de Oude Staatsgefteltenis, gelyk zy fpraaken, gehegt bleeven (f)- — Een Heer uit Ommelanden deedt, in Grasmaand ten Landsdage , een Voorftel, om alle Gewapende Genootfchappen en Sociëteiten te vernietigen; fchoon het genoeg ingangs vondt om ten naderen onderzoek aanbevolen, en andermaal in overweeginge genomen te worden, fprong voor dien tyd de myn verkeerd. Ook vleide de Patriottifche Party zich, dat de wyze, waar op die Voorllag van de hand ge weezen werd, de lust, om denzelyeti te vernieuwen, zou doen vergaan.

Gehaat, zeer gehaat, nogthans, was en bleef deeze gewapende Burgermagt in de oogen der Prinsgezinden, en zogt die. Party, ook in Stad en Lande, waar, gelyk wy zagen, de Hooge Jultitiekamer het zigtbaarst misbruik van het inleeveren van Verzoekfchriften hadt beginnen te maaken (§), onder foortgelyke gedaante als elders, dat misbruik verder door te zetten. Men beyyerde zich in dit Gewest, doch boven al in Fiveli/'go Kwartier, om een Adres te doen tekenen by 't welk de Le-? den der Gewapende Genootfchappen met •' : ' " de

C*) Zie onze Vadert. Hht. XUI. D.bl. 215. (t) Vergelyk onze Vadert. Hht. XI. D. bl. 233? £§) Zie hier boven, bl. 220.

Sluiten