is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

lingen, trekt te Franeker als Collonel van Wonzeradeel, binnen, 97.

Sluikhandel op Esfequebo en Demerary, voordel van den Luitenant Smeer om denzelve ie beletten , 401. De Regeering in de Volkplantingen 'verdagt van deel in dien Sluikhandel te beb« ben , 402. liefluit by hun Hoog Mogenden daar op genomen, Aid.

Slypen (J. H.) befchuldigt den Boekhandelaar van Gulpen, 354.. Die zaak blyft hangen, 355..

Smeer (ï.) diens voorflag om den Sluikhandel op Demerarv te beieiten , 401.

Sneek de Franeker Staatsleden toegedaan, 175.

Spanjaarden (Een oud gefchil met de) wegens de Vaart over de Kaap de Goede Hoop verleevendigd, 396.

Stad en Lande., Algemeene Schets van de gefteldheid aldaar, 186. Stryd tusfchen de Stad en de Ommelanden, Aid. Algemeen Verflag van het Gedrag van Stad en Lande in de jongfte Staatsonlusten, 187. Stad en Lande veeltyds agterlylc in de Befluiten, 188.. Het voorgevallene met S. Trip geeft Groningen gelegenheid tot een meer bepaalden Last aan de Afgevaardigden, 188. Welk eene uitwerking zulks hadt, 192.

. Wat daar ten . opzigte van Appingadam voorviel. Zie

Appingadam. Men poogt de Wapengenootfchappeu in de Ommelanden te verbieden, 232. Deeze in eenen haatlyken dag gezet, Aid. Zy verdeedigen zich tegen die opfpraak, 233. Worden , fchoon niet afgedankt, niet ongemoeid gelaaten, 236. Hoe het Hof 'er tegen werkt, Aid. Aanfchryving van hetzelve tot bepaal ing der Wapengenootfehappen, 237. Aanmerking daar over, 239.

■ De Wapengenootfchappers ontmaskeren 'sHofs beleid voor de Staaten, 239.

Steens, de Verzamelplaats der Vrycorporisten, aanflag daar op, 143. Hervatte aanval daar op, Aid. Weder door die van Franeker bezet, 144.

Suriname (Wegens den Sluik handel op) 410. T.

Tilburg (YattioniCche gefteldheid tc) 349.

Trip (S.) zyn gedrag geeft te Groningen gelegenheid tot een meer bepaalde Lastgceving aan de Afgevaardigden , 188.

Tripoli (De Staaten weigeren by aanhoudenheid een Gezant van den Basfa van) te ontvangen, 424.

Tulling (H. J. Witte) zyne keuze tot Advocaat Fiscaal van Brabant blyft by Holland en Friesland gewraakt, 291. Hoe hy de werkingen der Patriotten te-