Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LVI.

BOEK

1787.

ï?83,

Bekrag liging van 't aelye.

24 DE REPUBLIEK DER

„, zen, dat zy dezelfde dispofitien en voor* . „ neemens zouden ontwaar worden in de „ Schikkingen,'welke volgens de Stipula^ ,, tien van het Tractaat nog voorwerpen „ van discusfien zouden moeten ópleeve-

„ ren. Dat de Koning met genoegen

„ zou zien de Juftitie, die hun Hoog „ Mog. doen aan zyne gevoelens, en het „ vertrouwen, het welk zy ftellen in des„ zelfs verzekeringen; dat niets waaragti„ ger is dan deszelfs verlangen, om daar „ van de overtuigendfte blykeu te gee„ ven; dat hy Heer Ridder Harris kon ,j verzekeren, dat die geen, die nydig zyn „ over het geluk der beide Natiën, zich s, niet minder in hunne oogmerken zullen „ verydeld vinden, door de maatregelen „ thans vastgefteld, en door de gevolgen

„ daar uit voortvloeiende. Dat de

„ manier, waar op hy ten zynen opzigte „ was behandeld, hem zeer vleiend was „ voorgekomen; en het getuigenis aan hem „ gegeeven, hem ten uiterften gevoelig „ was (*)."

■ De Békragtiging deezer Verbintenisfe volgde in Bloeimaand des Jaars mdcclxxxviii; by welke gelegenheid de Ridder Harris, ten betoon van genoegen over dit volbragte werk, een zeer kostbaar avondmaal en dans gaf, waar op de Stadhouder met zyn Gezin, en veele aanzieulyke Lieden verfcheenen, om in die vrolykheid te deelen. Dit werk verrigt zynde, begaf de Engel-

fcke

Ferz, by de Chalmot IV. D. bi, iop enz,

Sluiten