is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9ê DE REPUBLIEK DER

L-VI. boek.

1787. T788. De Com

mis Quah.les genoodzaakt te bedanken, door II.Fagel opgevolgd.

TLoKSeeetaris

Comrnisfie in te trekken en hem van zyn€f bediening te ontzetten (*).

De Commis Quarles vondt zich , ten aanziene van het Vaderlandfche Fonds, geiyktydig met den Agent Slicher, voor hun Hoog Mog. gedaagd, en gaf rustig antwoord op de hem des voorgeftelde bezwaaren. Naa opfchortmg in zyn voordeelig Ampt genoodzaakt om voor 't zelve te bedanken, zag hy zyne plaats vervullen door den Kleinzoon des ftokouden Griffiers Fagel, die omtrent een Jaar geredden zynen Grootvader ter hulpe was toegevoegd. Zyne Hoogheid ftelde voor om Mr. Hendrik Fagel , die nu omtrent een Jaar lang, buiten kosten van den Lande, de Vergadering gediend en bïyken van bekwaamheid gegeeven hadt, de voórdeelen van het Commis-ampt te fchenken, met toevoeging van den tytel van Tweeden Griffier, en voorts het Commis-ampt onbegeeven telaaten (f). Dit, wel verre van tegenfpraak te ontmoeten, vondt gereeden ingang, en werd dus het Griffierfchap als gevestigd in een Geflacht, 't welk in vier geduchte omkeeringen, het Huis van Oranje ten dienfte geftaan hadt.

Zonderlinge wendingen neemt het rad der Amptsbezorgingen in tyden als wy

thans

(*) Men vindt de oorfpronglyke Stukken hier roe betrekkelyk byeen in de Verzam. by de Chalmot IX. d. bl. 54—67.

Cf) N. Nederl. Jaarb. 17S7. bl. 5155. Verzam; by de Chalmot Vil. D. bl. 211 enz. en IX, D, bl. 40—47.