is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uC DE REPUBLIEK DER

LVI. BOEK.

ï787. I788.

Hoe door van Ryssel en diens Loigenootenbeoordeeld.

„ Orders der Staaten van Holland te zuï„ len gehoorzaamen ook op een ander

„ Territoir dan dat van Utrecht. Met

„ vrylaating aan zyne Hoogheid om die „ geenen onder dezelven, welke hy oor„ deelen zou, dat uit hoofde van mindere „ fchuld, of meerdere reden van verfchoo„ ning, zonder ondienst of ongelegenheid „ der Armée, wederom zouden kunnen it worden gebruikt, of nu of voor het „ vervolg, op de gefchikfte wyze te plaat-

„ zen. En dit alles onverminderd zo-

„ danige Actie en Procedures als de Raad „ van Staaten vermeenen zal, tegen eenige „ weinigen van de voornaamfte Hoofden „ te moeten inftitueeren

Met welk een oog van Ryssel en dien* Lotgenooten dit Befluit inzagen, verdient, uit eene Verklaaring, welke hun eer aandoet, met de eigene woorden gekend te worden. Zy betuigen recht manlyk, „ dat „ hun Hoog Mog. op één en twintig No„ vember mdcclxxxvii tot hunne De„ misfie en tot vrylaating aan den Capi„ tein Generaal der Unie, om zommigen „ derzehen weder in dienst te gebruiken, „ hunne eer en reputatie wel ongekreukt, „ en hun in de mogelykheid gelaaten hadt ,,, om wederom in dienst gefield te wor,, den, doch dat de voorbehouding der „ Crimineele Procedures omtrent zommi„ gen der Hoofden ; de onmogelykheid „ om met de niet gefuipendeerde Officie-

„ ren

(*) Verzam. èy de Ciialmot III. D. bl. 7—15.