Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 23

zich, naar 's Lands gebruik, in deezen tyd, te fchikken, en in veiligheid ontflaagen. Dan, korzel van aart, wilde by zich de wet niet laaten voorfchryven, en hadt de onberaadenheid om, volgenden daags, zich weder onvoorzien van Oranje in 't openbaar te vertoonen; doch met twee gelaaden piftoolen gewapend. De menigte omringde hem, als daags tevooren, hy trok een zyner piftoolen; 't werd hem, eer hy kon losbranden, ontweldigd. Gelukkig ontkwam hy de handen der menigte, en werd gered, weder op 't Stadhuis gebragt. Hier kon hy de ftrengfte berisping, wegens zyn wederhoorig, en aangezien de tydsomftandigheden, rustverftoorend gedrag, niet ontgaan. Men liet het daar by niet berusten; maar hem werd het verblyf in Amflerdam ontzegd, en bevolen de Stad, binnen vier en twintig uuren, te ontruimen, Hy hadt de on- of kwalyk beraadenheid, om, in weerwil van die Ütadontzegging met de Nagtfchuit andermaal in Amflerdam te komen. Welhaast ontdekt ..werd hy door de Geregtsdienaars opgeligt, en in de gevangenis gebragt (*).

Van deeze magt der Stadontzegging hadt de Regeering reeds voorheen in Wintermaand naa de Omwenteling zich bediend. By de Omwenteling hadden veelen, deeze het langst tegenftand biedende Stad ter wykplaats genomen; en ook ee nigen, die zich niet veilig in hun eigen

Stad

(*) N. Nederl, Jaarb. 1788, bl. 832, 1008.

B 4

LIX. BOEK.

1787.

I788,

DerwaardsgeweeIten Patriotiende Inwooningirerboo» den.

Sluiten