is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 05

nog plaatzen ledig; die egter, van tyd tot tyd, door den Alkmaar deren van zyne Hoogheid toegefchikte Heeren bekleed werden (*)• Onder de Vreemden telde men Izaak. van Homrigh, die eerlang tot Hoofdfchout aangefteld, zich den Patriotten vyandig betoonde; Willem Arnold Velingius , die der aanftellinge geene eere altoos deedt, door het maakcn eener fchandelyke bankbreuke.

Alkmaars moedige Schuttery werd afgedankt, en eene. andere, naar 't voorfchrift van den Stadhouder, gevormd. In welk voorfchrift het eerfte Artykel het oprigten van eenig Burgercorps buiten dezelve, ten ftrengften verboden werd: de Verzoekers daar toe, en veel meer de Inftellers of Deelgenooten van eenig ander gewapend Corps, zouden als verhoorders der algemeene rust aangemerkt en als de zodanigen geftraft worden (f).

Enkhuizen volgde, op den luisterryk gevierden Jaardag van zyne Hoogheid, het voorbeeld der Amflerdammeren in zo verre , dat de Scheepstimmerlieden zich vertoonden met Bylen, Zaagen en andere Gereedfchappen, van hout gemaakt, en met Oranjelinten voorzien, in vier fmaldeelen verdeeld optrekkende, onder zeven befchilderde Oranjevaandels, op welker eerfte aan de eene zyde de Hollandfche Tuin en op de andere zyde

zf-

(*ViV. Nederl. Jaarb. 1788. bl. 860.

lX) Vers, de Chalmot IX. D. bl. 255- #Wi

LIX.

JOEK.

1787. 1788.

De

schutte» •y hervormd.

Optocht 3er

Scheeps-

:imrneriedftn-tpÜnk'buï* ïetl.