is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 105

„ Ampt in handen van hun Ed. Mog. te 9, refigneeren, in de hoop, dat de zwaa-

righeid omtrent zyh beftaan, op deeze ,, of geehe wyze, door htm Ëd. Mog.

eenigermaate verzagt zou worden." — Maar Gecommitteerde Raaden naa het verflag der na den Eilande Afgevaardigden gehoord te hebben, verleenden hem zyn pntflag: „ uit overweeging van de- vol„ ftrekte onmogelykheid om hem in zyn „ pöst te doen voortgaan; zonder het „ Eiland, zo wel aïs zyn Perfoon, aan

verregaande gevolgen bloot te ftellen, ,, en om dat hy, uit overtuiging daar van,

zyn Ampt gerefigneerd hadt."

'sMans hoogst billyk verzoek om een ander middel van beftaan werd van de hand geweezen met de koele taal; „ dewyl daar ,, toe by hun geene gelegenheid was (*)."

De Onfchuidige ftrekte hier ten Slachtoffer, ten éénigen Slachtoffer; want wy hebben geen blyk gevonden van welverdiende ftraffe der zodanigen, die gelyk Gecommitteerde Raaden in hunne Berigtgeeving aan die Eilanderen zich uitdrukten, „ beftuurd door eenen kwalyk ge„ plaatften yver, zich fchuldig gemaakt „ hadden aan ongeregeldheden, welke al,, zins waren af te keuren." Deeze afkeuring, uit den mond der derwaards gezondene Heeren, Cornelis van der Straaten en Francois Binkhorst , te hooren, was naastdenklyk 't éénige, 't

welk

(*) Verzam. by de Chalmot IX. D. bl. 21»—31.

G 5

LIX. ROEK*

1787.