is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. n§

„ Ten tweeden, dat daar by de weg „ tot Verbetering en Redresfen in de Re,, geerings Conftitutie deezer Provincie, ,, (mits dezelve waare V#teteringen en

Redresfen zyn, en op eene wettige en ,, conftitutioneele wyze, met overleg en ,, concurrentie van den Heer Erfftadhou„ der kondén ingevoerd worden,) niet

toegemuurd wierd. Naardemaal, hoe 5, zeer Heeren Edelen met ter zydeftel,, ling van de byzondere belangens van

hun Lid, op het fterk aanhouden van „ de Vroedfchap der Stad Utrecht, on„ derfchraagd door een groot aantal Bur„ gers en Ingezetenen , zich meermaalen ,, genegen verklaard hebben, mede te

ftemmen tot zodanige fchikkingen, als

ten voordeele van hunne Medeleden 9, van Staat, op eene wettige wyze, kon9, den worden daargefteld, en waar van „ zy Heeren Édelen als nu, op het ver9, zoek, ten tegendeele van dezelve „ Vroedfchap, ook gaarne afzien, 'er

nogthans andere verbeteringen en be-

paalingen zouden te maaken zyn, waar ,, door voor 't vervolg, zo wel de Bur-

gerlyke Vryheid, door de feparatieii ,, van de Judicieele en Politieke Magt 9, in de Steden bevorderd als de Provin,, ciaale Finantien verbeterd zouden kun-

nen worden."

Op deeze gronden konden de Edelen in de ontworpen Publicatie niet treeden, maar verzogten naazienïng en verandering. Deeze gefehiedde en werd daar Uit eene H 2 Af-

LX.

BOEK.

I787. I788.

EeneAfs kondiS'ing ten 3ien einie ftreto ïend@.