Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 159

volgende woorden gebruikt; „ Deeze en „ geene eenzydige Verhaalen, in de Dag-1 „ bladen, laaten wy in hunne waarde. „ Veel minder zouden wy de redenen „ van verfchooning of verbloeming dier „ booze gewelddaadigheden, uit zommige „ Dagpapieren, voor onze rekening wil„ len overneemen. Wanorde, moedwil,

geweld en oproer moeten alle waare „ Vaderlanders verfoeijen, van welk eenen „ kant die euveldaaden ook mogen ge-

„ pleegd worden (*>" Geen wonder

dat de Patriotten, by het ontftaan dier Geweldenaaryen eene groote vrees beving: naardemaal geen onaanneemelyk, fchoon vreeslyk gerugt, zich verfpreid en ingang gevonden hadt, dat men het Volk in het Kamp by Zeist, vóór de Omwenteling, paaide met het vooruitzigt op eene geheele Plundering van de Huizen der Patriotten in Utrecht.

Schoon deeze geweerd bleef, liet men \ egter de Huizen van verfcheide Le- c den, die de Staatsvergadering te Utrechtc hadden bygewoond, en van de Regenten, * die dcor de Burgery waren aangefteld ] geweest, door Officieren des Krygsvolks 1 bewoonen, op eene voor de Eigenaaren hoogstfchadelyke wyze. Indien de Regeexing dit uit wederwraak toeliet, om dat de Huizen der Amersfoortfche Staatsleden, en afgezette Regenten door het Hollandsch Krygsvolk waren betrokken geweest, ging

men

£*) N. Nederl. Jaarb, 1786. N, 5766.

LX.

SOEK.

I787. 1788.

ITaarora ie Pluneringeen, oorr.» ang adc.

Sluiten