is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 DE REPUBLIEK DER

LX.

BOEK.

I787.

I7«8.

Komst des KoningsvanPruisfen hier te Lande.

Te Weezei door eene Bezendinguit hun H. Mog. verwei komd.

Eer wy dit Boek befluiten moeten wy nog verflag geeven van een Koninglyk Bezoek aan deeze Gewesten, waar van de Lu^plaats het Loo, door Staaten van Gelderland voorheen met eene Kry^sbezettiig beveiligd tegen de bedreigingen, die de Patriotten gedaan hadden, of althans op hunne rekening gefteld werden (*), ten tooneele ftrekte. Reeds vroeg in het Voorjaar maakte men ten dien Lusthuize groote toebereidzelen om den Koning van Pruisfen met den Kroonprins, wiens komst men in den Zomer wagtte, te ontvangen. Begeerte om zo naby mogelyk ooggetuigen te weezen van alles wat te dier zonderlinge gelegenheid voorviel, deedr groote fommen gelds aan huur betaalen voor eenig verblyf daar omftreeks.

Aan hoogstftaatlyke verwelkoming van een Vorst, die, door 't geen hy gedaan hadt tot het daarftellen der Omwentelinge, en het geflooten Verbond met dit Gemeenebest, tot bevestiging van dezelve, mogt het niet ontbreeken M«n wagtte diens komst op 't Grondgebied van den Staat niet af; maar benoemde by de Algemeene Staaten een Gezantfchap . om dien Vorst in de nabuurfchap van Weezei te begrf»eren. 't Zelve beftondt uit de Baron Torck, Heer van Roozendaal, wegens Gelderland, de Raadpenfionaris van be Spiegel, wegens Holland, de Heer Pesters, wegens Utrecht, en de Baron

van

(*j Zie onze Vaderl. HisuKVlll. D. bh 141.'