is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, sa?

van Aylva , wegens Friesland ter Vergaderinge van hun Hoog Mogenden zitting hebbende.

Weezei, vol eerepoorten en vreugdebedryven op de komst van den Koning, ontving dit Gezantfchap, en werd het den negenden van Zomermaand by den daar ontvangen Vorst ten gehoor toegelaaten. Eerstgemelde Lid dier Bezendinge, de Baron van Torck, voerde het woord en fprak den Koning met deeze woorden aan. „ Sire! De Hoog Mogende Heeren Staas, ten der Vereenigde Nederlanden, die, ten „ allen tyde, zich beyverd hebben aan de „ roemrugtige Voorzaten van Uwe Ko„ ninglyke Majefteit hunne hoogagting te

betuigen, hebben ons gelast, uwe Ma,, jefteit, by derzelver aankomst aan de „ grenzen der Republiek, van hun eerbie„ dig Attachement te komen verzekeren. „ De Credentiaalen, met welke hun Hoog

Mog, ons hebben gelieven te voorzien, „ en die wy de eer hebben aan uwe Ma„ jefteit te prefenteeren, doen ons ten „ leevendigften gevoelen, het luisterryke „ voor ons van de keuze van hun Hoog „ Mogenden op onze Perfoonen geval„ len, om uwe Majefteit van de gevoe3, lens onzer Meesters te mogen komen „ verzekeren.

„ ISimmer, Sire! hebben hun Hoog „ Mog. billyker en fterker redenen ge„ had om zich van deezen pligt te kwy„ ten, dan in de tegenwoordige tydsom-

ftandigheden.

P % „ De

LX.

soek.'

Ï787. 1788.

Aanrpraakdes Barons-vaimTorck.