Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a DE REPUBLIEK DER

LXII. boek.

jj i y j

mer , veel zwaarder. De Hoogefchool te Frahekeir krygt nieuwe Hoogleeraars. Groot aantal der op het Blokhuis gevangen gezetten. Van waar de gevangenen meest - kwamen. Opgave van de Befchuldigingen en Vonnisfen ^ der voornaamflen.' Vönnisferi over Jurjen "Tuinema Philippus Meinsma en Wo-. pko Knoop. Vonnisfen en Geldboetens van yerfchenk anderen. Eenigen tot Geldboeten, en Ballingfchap verweezen. Lyf/lraffe, Opfluiting en Ban anderen aangedaan. Cor-

nelis van der BüRG, Op het Schavot

geftraft. Ligtere firaffe van anderen. Aanmerking'bverdeezeVonhisfin en Gevangenhoudingen. Het gedrag des Hofs. Twee Heeren Ahasuerus VegElin van Claahbergen en Arend Aulus van Haersjma, maakten hier eené uitzondering. H. L. van Buma te Sneek, in boete foflaagen. Rengers, vervaardigt 'een verzoekfchrift- om vergiffenis voor eenige Friezen* Door Elf Vrouwen getekend. Groot getal der Uitgzweekenen en Ingedaagden. Curatores Bonorum aangefteld. Overgang tot Stad en Lande. Op welk eene wyze de breuke tusfchen de. Stad en de Ommelanden geheeld werd. Ge* lastigden van wederzyden benoemd. Dit werk-, haperd. De Stad geeft deswegen berigt aan hun Hoog Mogenden. Bejluit hier op van de Algemeene Staaten. Aanmaaning tot het hervatten van het werk der Bevrediginge. Reeds gemaakte fchikkingen op de Provinciaale Regeering. Klagten der Ommelander Heeren over die der .Stadt. Schryven der Ommelander Heeren aan zyn Hoogheid. De

Stad

Sluiten