is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 113

tuigde hy, daar de verleende Commisfie, hem van wegen Gedeputeerde Staaten werd te rug gevraagd, wel gereed te zyn, om daar aan, zonder uitftel, te voldoen: „ dan" voegt hy 'er by, „ het zy my

aivoorens geoorloofd, U Ed. Mogen-

den eene en andere bedenking, daar „ omtrent onder het oog te brengen, niet „ zo zeer uit een beginzel van fterke be-

geerte, om die Commisfie zelve waar

te neemen: want ik had reeds in over„ weeging genomen, om dezelve aan myn

Secundus overtedraagen; maar om eene „ nieuwe fletrisfure af te wenden, welke „ my door van die Commisfie, naa het „ reeds ontvangen van de vereischte Au-

thorifatie, alzo ontzet te worden, zou

worden toegebragt."

Met veel klems voert hy aan, het lydig onregt, 't welk hem, door het te rug neemen dier Volmagt, zou worden aangedaan , en bewyst uit den aart zyns gevals zyn regt, om die Commisfie te vervullen; brengt voorbeelden zelfs uit deezen tyd by, van Politiek ontflagene Leeraaren, die egter hunne andere Kerklyke betrekkingen daar door niet derfden. „ Ben ik," fchryft hy, alles zamentrekkende, „ der„ halven Kerklyk nog Predikant en Lid „ van onze Clasfis, zo wel als afgaande „ Depatatus, dan betuig ik niet door te „ kunnen zien, waar om ik myne Com„ misfie, waar toe onze Synode my naar .„ ftyl benoemde, en ook U Ed. Mogen„ den my reeds gevolraagtigd hadden,

XXII. Deel. H „ niet

LXII. 5 o EK.

1787. I788.