is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 225

hoe genaamd, ook zonder onderfcheid, moesten beproefd worden, als dezelve maar eenigen fchyn van redding vertoonden zonder voor het overige in aanmerking'te neemen, of het beftaanbaar ware met her belang van.den Staat, dat eene zaak, waar by het Land zo veel belangs hadt, de grootfte bedagtzaamheid vorderde. Dat zulks mitsdien niet moest geichieden op eene wyze, die aan de overige belangen des Lands nadeelig zou zyn; dat, eens gefteld zynde, dat dit middel jrefchikt was, om eene fpoedige redding der Compagnie daar te Hellen, het egter zou moeten verworpen worden, als ftrekkende tot bederf van het Land

Andermaal verwierp Amfterdam dit Plan: doch werden de Afgevaardigden ter Dagvaart gelast, het Befluit aan te zien, onder betuiging, dat de Vroedfchap niet vetantwoordlyk wilde zyn, voor alle de heil looze gevolgen, welke deeze Geldopneemine zou kunnen hebben, en dezelve mits dien overlieten, aan en voor rekening vai die Leden, die met dien voorflag ïnftern den dat men dit Plan bleef aanzien, al bezwaard met de voorheen opgehaalde on voeglykheden, en zwanger van de gemel

de heillooze gevolgen. • Niet aan o]

herhaalden en den fterkften aandrang, j Afgevaardigden van Amfterdam gedaan, on tos zodanig eene Verklaaring, welke aai die Geldopneeming zeer nadeelig zou kun nen zyn, uit de Aantekeningen van Stas te laaten, hadt de Raad dier Stad daar 1; XXII. Deel. P hi

LXIII. boek.

1787. 1788.

ï

I

r 1 1

t ï