Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 231

haar gezag, en byftand van den Lande, zich genoodzaakt hadt gevonden, tot op wederkomen, van elkander te fchei-

Bewindhebbers hielden zich verzekerd, dat hun Hoog Mogenden het niet ten kwaade zouden duiden, datzy, de gefteltenis der zaaken in de Colonien overweegende, en in de Brieven van de Regeeringen moetende leezen, verklaarden buL ten ftaat te weezen, Regt en Geregtigheid onbelemmerd te handhaaven, de goede orde te onderhouden, de ongeregeldheden te weeren; als mede dat zy, in deezer toedragt van zaaken, het tydftip, wan neer die Volkplantingen, en de Hande op en van dezelve, voor het Gemeenebes voor altoos zouden, verboren zyn, me rasfe fchreeden zagen naderen. Met by voeging, dat zy, te hunner ontlasting met allen ernst, aandrongen, op afdoemn van zo veelvuldige zaaken, de West-Indi Jche Compagnie betreffende: dewyl zy, d zyn de eigene woorden: „ rondborfti „ moesten declareeren, volftrekt buite ' ftaat te zyn, 'het gezag en de belangei „ van Republiek in de Colonien te man „ tineeren; datzy, zelfs, op dit oogei „ blik, naauwlykshunnedagelykfche Hui ,, houding konden gaande houden, ve „ min de Maandgelden hunner Amptena „ ren en Militie betaalen, of eenige Vt verfchingen, Vivres of Medicynen

„ de Colonien verzenden. Dat h

„ Hoog Mog. daar uit ligtlyk zouden 1 P 4 » vr(

LXIII.

BOEK.

I787.

I788. Voordragt van dien

hooploo» zen toeftand.

[ t

»

r ■>

.t g

n

is

1-

1-

s-

el

a-

r-

tia

in

ie-

>e-

Sluiten