Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 233

eenemaal verdwyne. Doch wat verders' 9, de Vygen belangt, ik hoop niet dat die: „ verdoemd zullen weezen; maar het is „ buiten twyfel, en ik.kan 'er u voor in „ ftaan, dat de Vonküten en alle Aanhan„ gers van van der Meersch het ze„ ker zyn!"

De Geestelyken , die genoegzaam allen op de zyde van van [der Noot waren, en het Volk door dergelyke Aanfpraaken tegen de Vonküten ophitsten, deeden het hun te kwaad krygen , en door op een volgende treeken van list en bedrog met geweld gepaard, het onderfpit delven. Hun moedig- Opperhoofd en Aanvoerder de Generaal van der Meersch, werd, dóór het Congres te Brusfel van pligtverzuim befchuldigd zynde, op het Kafteel van Antwerpen gevangen gezet; de Staaten van Vlaanderen, hoe zeer deezen Volksvriend genegen, hoe veel poogingen aanwendende om hen te redden, konden zulks niet beletten.

Om dus een lot te ontgaan, weeken de voornaamfte van diens Aanhangers ten Lande uit (*). De Hooge Raad van Brabant

(*) Onder deezen bevondt zich Eduard Wai,kirrs", die in den aanhang der Fonkisten eene hoofd, ro! fpeelde. Hy was een Burger en Bankier te Brusfel, wiens vermogen wy op dertig Millioenen Guldens gefchat vinden, en van wien gezegd wordt, dar, hy, ter bewerking der Omwentelinge in Wintermaand des voorleden Jaars , en ter ontwapen;ng des Krygsvolks van d'Alton, aan omkoo ping omtrent een half Millioen zou bedeed P 5 heb-

LXVII.

5 0 ek.

Sluiten