Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lxvur

BOEK,

Gelder, land, Amnestie daar afgekondigd.

C*) N. Nederl.Jaarb. 1790, bl. 2291. 2413.2484. (T) Zie onze f'aderl. Hifi. XII. D. bl. 272. (§) /As onze Vader/. Hifi. X.1,. D-b.1. 272.XVIIL D. bl. 80.173.19a. en boreaalXXI .D. bl 106—218»

24 DE REPUBLIEK DER

hadden, werd de nieuwe Voorzitter door de Commisfie uit Holland na het Hof Provinciaal begeleid, en naa de aankomst der Zeeuwfche, ingehuldigd. Een prachtig Middagmaal op den Huize van Prins Mauritz, waar op niet alleen de gemelde Heeren tegenwoordig waren, maar ook de Stadhouder, befloot deeze ftaatlyke verrigting (*).

Eene Amnestie bepaaldlyk den Burgeren van Hattem en Elburg betreffende, zo zeer beheind als wy vermeld hebben (f), was, tot nog, het eenige van dien aart in Gelderland gegeeven. Naa eenigen ten doode, en veelen tot andere flraffen verweezen te hebben (§), kwam 'er, van wegen Staaten van Gelderland, ten deezen Jaare, op den zesden van Bloeimaand, eene Amnestie te voorfchyn, gebouwd op de gronden van zo veele andere Amnestien, als wy in eenige Gewesten hebben aangetroffen, noodloos hier te herhaalen. De veelvuldige uitzonderingen waren ook van denzelfden ftempel. Eén der uitzonderingen betrof, „ zodanige Perfoonen, welke als gevaar„ lyk voor de rust, door eenige Officie„ ren en Magiftraaten aan de Staaten wa„ ren opgegeeven." Met naame vinden wy daar opgenoemd veertien Burgers uit Arnhem ,tien uit Zutphen, veertien uit Th iel %

ze-

Sluiten