is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 95?

„ moet dit zeker geheel overtollig voorko „ men, daar men zeker geene waarde kan „ hegten aan de denkbeelden, die de Kaap ■

fche Inlanders of Hottentotten zich mo„ gen maaken van de Grootheid der Com„ pagnie, of van hunne Dienaaren; ter„ wyl de daar voor by trekkende Vreemde„ lingen van, beduidenis, niet aan het ui-

terlyke zullen blyven hangen; maar veel 3, eer de innerlyke waarde beoordeelen."

Inzonderheid laaten zy zich uit over de verbaazende kosten aan de Verfterking van de Kaap, zints den Jaare mdcclxxxiit belteed, en het Krygsvolk daar onderhouden. Het was ondertusfchen in de" vermindering der Krygsbezetting, en de betaalingen op den ouden voet alleen niet, dat zy de lasten der Maatfchappye aldaar wilden verminderd hebben. Zy haaien verfcheiden andere Artykelen van groote kosten op, waar in zeer veel zou kunnen bezuinigd worden. In de daad, de geldverfpillingen waren in veele opzigten, in het oog lopend groot. By derzelver vermelding worden de middelen ter bezuiniging opgegeeven, en dit alles komt in zodanig een licht voor, dat derzelver aanwending, de Maatfchappy niet alleen ontheffen zou van haar bedervende kosten; maar ook die Vastigheid flegts tot een maatig bezwaar doen ftrekken. Gegrond is hunne aanmerking, „ dat men in 't algemeen niet zou kun„ nen tegenfpreeken, dat, hoe meer de „ omflag verminderd en eenvoudiger ge„ maakt wordt, men ook tevens de geleG a gen-

LXVIIfc boek.

1790.