is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoo DE REPUBLIEK DER

LXVIH.

boek.

1790.

DeWest-

Indifche , Compagnie neigt' ten val. ; i

■1 i 1 < 1 i 1 1 ]

„ genheid beneemt om misbruiken te doen „ volduuren, die eerst ongemerkt inge„ floopen, vervolgens als wettig worden „ aangezien en voorgedraagen; terwyl zy „ ook, naar de denkwyze en gemoedlyk„ heid van de Ministers en Bediendens der „ Maatfchappye, kunnen worden uitge-

„ breid. By den invoer, derhalven,

„ van middelen van Bezuiniging en In„ krimping, waar by de baatzugt van den >, eenen, de grootheid van den anderen, „ en dus de beide dryfveeren van de „ menschlyke daaden, Zelfbelang en Ei„ genliefde, worden beteugelt, moet men , zich altoos voorftellen zwaarigheden, en , tegenkantingen, te zullen ontmoeten, om , de uitvoering van heilzaame orders on, mogelyk te doen voorkomen, of ten , minften te verfchuiven (*)."

Was en bleef de Oost-Indifche Maatfchappy in groote ongelegenheid, de WestIndifche, neigde, ondanks de kostbaare Belending van drie Heeren na deeze Wereldtreeken (f) ten val. Dien voorfpellende vas eene Bekendmaaking op hoog Gezag

van

'(*) Dit uitvoerig en zeer Ieezenswaardig ftuk is ■oorhanden in de N. Nederl. Jaarb. voor 1790. bl. 011—1064. Wy herinneren ons, in de Reizen van . S Stavorinus, in de Jaare 1793 en 1797 veel >ver de Kaap en de daar plaatshebbende misbruiten geleezen te hebben. Verborgenheden der on;eregtigheid daar gepleegd, worden in een befchaanendenjdag gezet, door een waarheidlievend Man, lie geen reden hadt om ze voor het oog zyner .andgenooten te verheelen

(tj Zie onze Vaderl. Hifi. XXIII. D. bl. 155.