is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 DE REPUBLIEK DER

LX1X. BOEK

1791.

Toegeeven van

de 'Turkfcbezyde,

eenkomften tusfchen de beide Mogenheden, zints den Vrede te Belgrado, tot op den aanvang des tegenwooruigen Oorlogs geflooten, geheel vernietigd zouden worden , of weezenlyke veranderingen ondergaan moesten. De Staatsdienaars der

bemiddelende Mogenheden, bragten in 't midden, dat, daar die Overeenkomften, ten tyde van derzelver fluiting, aan de buitenlandfche Hoven niet bekend gemaakt waren, men niet guarandeeren kon, waar men niet af wist: en dezelve gevolglyk als byzondere zaaken, moetende aangemerkt worden, geen gedeelte van een algemeen Verdrag konden uitmaaken; ten ware alle de Mogenheden van de byzondere omftanden, daar toe betrekkelyk, onderrigt werden. — De Vryheer van Herbert bleef, ondanks deeze tegenverklaaringen op zyn ftuk ftaan: hier door vondt de Turkfche Afgezant zich genoodzaakt om Boden na den Groot-Vifier en na Conftantinopolemf te vaardigen, om deswegen naderen last te vraagen.

Deeze nadere Iastvraaging viel juist in ten tyde van den voorfpoed der Rmfifche Wapenen tegen de Porte, en de bloedige verovering van Jsmaïl. De verlegenheid waar in. men zich des wegen te Conftantitiopole bevondt, deedt de voorige eifchen by de Szistovifche Onderhandeling intrekken. De nieuwe last des Afgezants hieldt in; dat de Porte den flatus qito, zonder eenige by voeging, zo als dezelve op de Zamenkomst te Reichenbach was vastgefteld, aannam.*

De-