is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 DE REPUBLIEK DER

LXXIII. SOEK..

1793 wll desWgêti. ■

in. Het fchryven dier Heeren aan

den Zeeraad op de Maaze, den zevenden van Lentemaand, liep op deezen zin, dat, vermids de Vyand, behalven de Willemflad, thans in het bezit was van den ganfchen Oever of Zuid-zyde van het Hollandsen Diep, en dezelve op veele plaatzen met Kanon hadt bezet, waar door het Vaarwater, langs dien Oever, geheel onder diens magt flondt; en het reeds gebleeken was, dat dezelve aan den Noordfchans van twee Zeeuwfche Schepen, één gaande en één komende, zich hadt meester gemaakt, en het niet mogelyk was die Vaartuigen, van en na Zeeland gaande, te geleiden, en het niet zonder gevaar was om voorby den Dintel en de' Steenbergfche Vliet heen te zeilen, die Vaart over het Hollandsch Diep diende opgefchort te blyven. Dat egter alle Vaartuigen, op

het Eiland Flakke vaarende, hunne vaart onbefchroomd langs het Spuy kunnende neemen, het hun voorgekomen was, ten einde de vaart op Zeeland, voor zo verre dezelve hoognoodzaaklyk diende te worden voortgezet, met alle waarfchynlykheid van veiligheid aan te houden, dat alle de van daar komende en derwaards gaande Goederen , in ftede van dezelve in gewoone Beurtfchepen te laaden, over te voeren met Koffen en Smakken , en dergelyke Vaartuigen, de Maas uit, buiten om op het Brouwershavenfche Gat, Veerfcfc Gat, of den Deurlo. Hier door zou wel de Vaart langwyliger en met grootere kosten gedree*

ven»