is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ DE REPUBLIEK DER

LXXIII. BOEK.

*793>

'BeduchtBeid van

KlNSBER-

gen over den (Iaat der zaaien.

voorzien, het Spui konden uitloopen, en zich vervoegen by de Officieren der Lands Vaartuigen, geplaatst onder Ooitjes-plaat, ten einde te verneemen, of de verdere Vaart na Tholen langs den Dintel en de SteenbergfchePliet, met gerustheid kon worden voortgezet ? —- zo ja, als dan te loopen van het eene Vaartuig op het andere, en dezelve alzo aan de buitenzyde voorby zeilende, de Ooster - Schelde op te vaaren, na het Tholenfche Gat. Doch waren zy vari gevoelen, dat van dit middel, met alle fpaarzaamheid gebruik moest gemaakt worden. — Onmiddelyk gaf de Vice-Admiraal van deeze fchikking kennis aan den Zeeraad te Amfterdam'. ten einde zy zich van dit middel zouden kunnen bedienen om de benoodigdheden aan hunne Schepen op de Zeeuwfche Stroomen toe te fchikken.

Onder alle de Berigtgeevingen des ViceAdmiraals aan den Admiraal Generaal, is 'er geen kommerlyker, dan een Brief den zevenden van Lentemaand gedagtekend. Hy vermeldt daar in, dat de Franfchen ten oogmerk fcheenen te hebben om zich meester van Dordrecht te maaken, om langs dien weg, verder in Holland in te dringen; dat het verlies van Breda, KlunderS enGeertruidenberg, hun Kanon, Krygsvoorraad en Vaartuigen gegeeven hadt. De Dintel was, op bevel van zyne Hooogheid , geflopt, de Roovaart, door het doen zinken van twee Vaartuigen, desgelyks; doch de fterke Oostewind hadt het water daar zeer doen vallen, en den Franfchen gelegen-