is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 44?

genheid gegeeven, om die Vaartuigen weder te losfën, en de Rooyaart voor hun bruikbaar te maaken. De beraamde Batteryen waren nog niet geheel afgemaakt, en van dezelve weinig onderftands, lot het verhinderen eener Landing, te wagten. De Linie van Verdeediging voor de Flotille, tusfehen de acht en tien mylen lang, was verre van voltooid, en ontbrak dezelve nog veel. „ Weshalven," dus vervolgt van Kinsbergen woordlyk, „ ons niets „ anders overblyft, dan om den Vyand „ op 't lyf te zitten, zo dra hy eenige be„ weeging maake om zyn oogmerk uitte „ voeren; dat ik, onder Gods Zegen, „ hoop in het werk te ftellen, als de ge„ legenheid toelaat om met de Flotillete „ kunnen ageeren. Verohderftellende dat ,, wy geflaagen worden, zo hoop ik even„ wel, dat wy gelukkig genoeg zullen zyn „ om de Vyandlyke Vaartuigen, voor „ eenigen tyd, buiten ftaat te brengen., „ om iets te kunnen onderneemen, en „ daar door tyd te winnen om alles op „ het Eiland in behoorelyken ftaat te ftel„ len om den Vyand het landen te ver„ hinderen, en het Vaderland te redden.— „ Zo alles ons tegen loopt, willen wy „ evenwel tragten onzen pligt, als Soldaat

„ en Burger, te doen. 'Ik gaa den

„ Generaal en Chef der Troupen alhier „ kennis van myne voorneemens geeven, „ en met zyne Doorlugtige Hoogheid „ overleggen, wat, in alle toevallen, best „ voor het Vaderland in 't werk kan ge-

„ fteld

UXSIÏL-

BOEK»

*79S-