is toegevoegd aan uw favorieten.

Plakkaaten, van de Repræsentanten van het volk van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<? BLADWIJZER o è ft

wanneer, waar, en door ! Wie dezelve zullen ingewisfeld worden; en welke fchikkingen men, zo ten opzichte van de Recieven als deAtteft.nen, bij die Adfignaten beiioorenrie, noodiggeoordeeld heeft. I. 60, 70. Adfignaten: bet montantvan dezelve, benevens de daar bij behoorendeSowj-, binnen den tijd van agt dagen op te geeven aan bet Bureau , ter inwisfeling van dezelve opgericht. II. 79.

• — (Bureau ter in-

wiffeling van) wanneer hetzelve geopend zal worden; en de wijze van handelen in hetzelve. II.157.

-i (Bureau ter inwisfeling van) wanneer men in hetzelve voor de lantftemaal zal vaceeren. II. 304.

Afkeuring eener Waarfchouwing, door Commisfarisfen tot den Ontvangst van de honderdfte en tweehonderdfte Penningen, in den ouden trant gedaan. II. 10.

AKEN (daVTD VAN) HENDZ.,

wordt Provifioneele Reprasfentant van het Volk van Amfterdam. I. Voorr. II. Wordt lid van het Committé van Finantie. I. 16.

Aiieneering (de) der roerende en onroerende Goederen, Van alle voormaalige Offi¬

cieren van-Criminele ert Civiele Juftitie verboden, onder welken tijtel het ook zijn moge. II. ifir.

Alliantie tusfchen de Franfche en Nederlandfche Republieken , door een Vreugdefeest te vieren , en wel op den dag der Inftallatie van de efFective Municipaliteit, den ioden Junij 1795. I. 206—211.

—— Ampliatie op de Pro-

clamatie wegens dat Feest, inhoudende Confent tot het gebruik maaken van fommïgen Voertuigen, op den dag daar toe bepaald, en tot welken tijd. 1.219.

alstorphius (jan) wordt Lid van het Committé van Algemeene Waakzaamheid. I. 14! Wordt Reprafentant van het Volk van Amfterdam. I. 23. Overleden. II. 26g.

Amhtenaaren (de) en Bedienden der Gemeenelands Middelen, worden gelast om den Eed. door de Provifioneele Repraefentanten van het Volk van Holland bepaald, voorde daar toeaangeftelde Com. misfarisfen te komen afleggen. II. 92.

en Bedienden

der Gemeenelands Middelen : op welke wijze men de bezwaaren , ten hunnen lasten , zal inwinnen. Ui 107.

— (Stads ofLands)

welke zich inisdaadig gsdra-