Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

Art. 8.

#bei*ïiebett $00 lang in bienfï 3pn renntetbtegeene/ bit mu of afgegaan 3pn) 3uïien alleen be Staren ban fmn bienfr b^ 3pn ban ^aarfangen/ en ban ter bcgrabenis mede te gaan. 9.

sullen <©berheben fin3obamge <*3ü"bens baacbe 9faar3angen/ Dan be <0flbeb2oebers en *atibefïifrerS / boïgens beuren moeten merben opgerjaaït; aan be <&iU bennegt ter fjanb fretten een nette %pft/ toaaropgefteïb 3pn be karnen ber mtuesen 3pnbe<£übeïi:oebers en <öih öefufrers/ en 5a! be Oilbeïmegtop be bn ïieuren gefield rpb / met beselbe Hpjr omgaan bp be refpeetibe eübe* ï»?oeberoen eiïbefufters/om be betafmge ban fjet eilbe* öeïb of Saarsangen te noteren/ aïs manneer be <0iïDe; ïmcat op be Spiraal affc&pben be «ötïbebjoebers eir <0iIDefufrerg/ bie in jrjet omgaan öunne ^aarsangen be* Men / en ten opftgte ber gene bie in gentenen blpben te betalen/ noteren bctpb manncer/ en aan brie be aam maning is gebaan / ensullen be als ban in gebleken Mn? benbe eilbebjoebers en «ailbefufïersgeïjouben 3pn/ bm tien neertien bagen baar na rjaar ^aa^ang of €»ibegeïb te brengen ten Comptoire ban <0berIieben / op beroeurte (in bte «Möens maar omtrent ten be3en opftgte geen fae* eiale ?ieur of Steuren 3pn geêmaneert/ als mebe m bie/ baar be gefïelbe boete ramoer bebiaagtj ban fes (tm bers boo? ieöerïtëeeK/biebeselbe m gebjeften 5ullenbip* bentebeta en/ en 3a! be ebengemelbe Epfr D002 be<8il; beftnegt getenent op ïjet éilb merben bemaart.

10.

^e <23iïbefmegtsy 3uïïen ban be<6übeb2oebers en e\h befüfïers metsmogen bobberen / nog upt be <0iïbenas iets mogen genieten/a^ ijet gunt b? beuren tjen toegelcgt.

\ Art. 11.

Sluiten