Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€>an de Eer der IMlandjcbs Natie, 29

efi van de grootfte fchynvrienden de affchuwelykfte, de doodelykfte vyanden te maeken. Gaet men die (leedjes ook eens ra, waer men van geene Muzyk, of andere Kunften weet, men zal de waerheid van myn gezegde ten vollen bevestigd vinden.

Het vierde punt onderzoekende, komt het my voor, dat wy Nederlanders op onze eigene famengeftelde Muzyk, vooral die van vroeger' tyd, niet veel roem kunnen draegen. Ik geloof, dat alle waere Vaderlandfche kenners en beoefenaers dier Kunst' eenparig zullen moeten toeftemmen, dat onze oude Muzyk armhartig is , en dat de tegenwoordige Nederlandfche Componisten , met de vorderingen en kundigheden van beroemde Italiaenen en Duitfchers voordeel doende * thans betere (tukken het licht doen zien, en ons hoop geeven, dat de Nederlanders in die hartftreelende Kunst', door den tyd, by anderen Natiën ook eenigen roem zullen verwerven.

Het zou toch even zo dwaes zyn, dat een kundig Componist, om de ooren en harten van een dom Gemeen te (treelen, eenvoudige, laege en laffe (lukken (gelyk onze oude Vaderlandfche) voor den dag bragt, als dat een Helden- of Tooneeldichter niet dan onnozele rymtjes aen de

wae-

Sluiten