is toegevoegd aan uw favorieten.

Hendrik en Anna. Een volksboek. Uitgegeeven door de Maatschappij tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 HENDRIK en ANNA.

Op zekeren tijd , ontvingen wij van zijn baas en vrouw berigten die ons ontroerden, en die wij vo r gerrit, die niet ver van huis woonde, en alle zondagen t'huis kwam, verborgen hielden; welke aniers aanftonds heen gevlogen en het kwaad ongeneeslijk gemaakt zoude hebben

Hij begon, dit waren de berichten, tekenen te geeven, dat hij den drank beminde, en maakte verkeering bij een meisjen van het llegtfte foort. Of fchoon zijn vrouw hem dikwijls, en de baas hem eens met ernst daar over onderhieldt; en beiden hem onder't oog bragten, de opvoeding, welke hij hadt genooten, en hoe wij voor zijnen welvaart zorgden; dit alles konde niet baaten, hij beloofde wel anders te zullen doen, maar bleef intusfchen bij het zelfde. Daar en boven hadt hij, bi] gebrek aan geld, reeds het een en ander verpand, bij luiden, die ten baderf van veele huisgezinnen daar gebruik van maakten. Hendrik en ik beraadfhagden te famen, hoe of door welke middelen , wij hem weder te regt zouden kunnen brengen. — 'Erwas geen uitltel, alzo hij langs hoe meer zou ingewikkeld worden in flegte gezelfcbappen. Het befluit was om den haas te fpreeken, en zo deze het wilde toeflaan , hem eens een half jaar in huis te neemen, en te zien, wat onze redenen en tegenwoordigheid konden te weeg brengen. Deze verplaatfing was niet na zijn* zin , evenwel hij gehoorzaamde.

Van den drank fpraken wij in't geheel niet, en wat het meisjen aanging, hier over hadt willem hem eens ernftig onderhouden. Hij

hadt