is toegevoegd aan je favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Staatkundige Roman. 169*

wilde; dus hield hy plotsling met een open mond (lil, en liet het aan korax over, om den zin te voleinden.

„ Elke zaak (vervolgde korax,) kan van „ veelerlei zyden, en uit een verfchillend licht ,', befchouwd worden: dit te doen, is, dunkt

my althans, juist dat, waartoe een Wysgeer ,, gefchikt en bevoagd is, en het geen hem van „ het dom en niet denkend gemeen onderfcheid.

Onze Kikvorfchen, by voorbeeld, kunnen

wy eenvoudig ah Kikvorfchen, en ook ah,, Kikvorfchen van latona befchouweri:

want in zo verre zy eenvoudig Kikvorfchen ,, zyn, zyn zé meer noch min Kikvorfchen dan ,, alle anderen. Hunne betrekking tot de Ab-

deriten is in zo verre even dezelfde, als de

betrekking van alle andere Kikvorfchen tot ,, het overige menschdom, en in zo verre kan „ niets fchuldeloozer zyn dan het onderzoek, „ by voorbeeld, of de menigte Kikvorfchen^ j, in een Staat, behoor lyk ge'èvemedigd is aan,

de menigte des Volks, of niet ? En 1

„ indien het blykt, dat de Staat een grooter „ aantal Kikvorfchen te onderhouden heeft, ,, dan dezelve eigenlyk behoeft, —om dan

het gefchiktfte middel aan de hand te geeven , ,, waardoor hunne overtollige menigte, vermin-.

derd kan worden."

K o r a xfpree-kt verflandig: zeiden eenigejon», ge Academis.ten., '

L 5 „