Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

den, dien de Mesfias, uit dit Volk voortkomende aanbrengen en verwerven zoude. In dit overtuigend weeten, in dit vaste geloof, en in dit reikhalzend verlangen, gaf zy zich dan ook over aan den God van Israël, en wachtede het lot van jericho onbekommerd en zonder de militie vreeze in.

In deeze verwachtinge wierd Rahab ook niet te leur gefteld ; want toen Jericho door de Kinderen israëls wierd ingenoomen, wierdalles, wat in de Stad was, verbannen met de fcberpte des Zwaaré, zoo Mannen als Vrouwen, jong en oud, enz. Hoofdft. 6: ai. maar Jofua droeg zorge, dat Rahab, met al, wat zy bad, behouden wierd; op zyn bevel gïnsên de Jongelingen, de befpieders daarin, en bragten Rahab daar uit met baar' Vader en Moeder en Broeders, en al •wat zy bad, en al haar gejlacbt, en lieten ze buiten het leger Israëls; vs. 11, 23. en na dat de geheele verovering volbragt, de Stad met vuur verbrand, en, buiten Rahab met den huize haars Vaders, en al wat zy had, alles met de fcherpte des Zwaards gebannen, gedood was, woonden zy in Israël tot op deezen dag; vs 25. Rahab was dus niet flegts in 't Jeven gelaten; maar zy woonde in Israël, zy was der Israehtifche Kerke ingelyff, en had dus deel aan alle Gods belogen verkreegen. En hier uit blykt dus ten overvloede, dar haar geloof niet op de toezeggingen belofte der befpieders; maar op de beloften Gods* riet op de behoudenis van haar tydelyk Jeven alleen; maar inzonderheid op haare Zaligheid eeerond was. h B 8

Op zulk eene wyze kon Paulus op goede gronden zeggen: door 't geloof wierd de hoer Rahab niet verkoren met de ongelovigen, enz. en wanneer wy daar by het gezegde van den Apostel Jacobus raadplegen, die by dit geloof van Rahab nog haare Werken voegt, en zegt, dat zy daardoor rechtvaardig geworden is ; IJnofdfl 2: 2-7. dan zyn wy daardoor ten iterkften overtuigd, dat Rahab, h--e zeer eerryds eene hoer, en in fchandelyke lusten leverde, nn als eene bekeerde, waarlyk een levendig, een werkzaam, en dus een. Zaligmakend geleof gehad heeft.

Zie

Sluiten