Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

pooging te willen doen, ten einde, zoo mooglyk te beproeven, of en in hoe verre de zaak in quaestie, noch voor vriendelyke fchikking vatbaar is.

Dat zy Infinuanten alzo invoegen voorzeid, en ten blyke van derzelver welwillendheid, aan Qeinfinueerden in uwe gepraetendeerde qua. liteit zich door my Notaris behoorlyk geadfifteerd addresfeeren, en onder inhaeüe van bovengemeld Declaratoir, voor zoveel des noods, en ten allen overvloede, de novo declareeren, dat zyen derzelver Committenten als noch gezind en genegen zyn,om ter voorkoming van verdere Scheuring in de Gemeente, waarvan gy Geinfinueerde en de Vergadering zich qualificeerende te zyn Ouderlingen, Opzieners en Diaconen, met en benevens de Infinuanten en hunne Committenten Leden zyt, alle zodanige middelen te beramen en in het Werk te ftellcn, als een einde zullen kunnen maken aan de disputen, welke in dezelve Gemeente thans zoo ongelukkig plaatshebben en tot zulk eene verbazende hoogte geklommen zyn.

Dat, welke fuftenuen dat. ook wederzydsch tot hecen mogun zyn gevoerd, gy Geinfinueerde, even zo min als de Verga ..'ering, zich qualificeerende Ouderlingen, Opzieners en Diaconen van opgemelde Gemeente, zult konnen ontkennen 5 dat het de plicht van elk weldenkend Chris;

ten

Sluiten