is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van het leven en de natuurlyke kragten der menschen, en de oorzaaken des doods. Nevens een bewys der mogelykheid dat dezelve levendig kunnen begraaven worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bet Leven des Menfchen.

H3

kragten niet ten eenemaal zyn vernietigd gewórden, dan Jeert de ervaarenheid, dat dezelven door de noodige middelen wederom tot zich zeiven konnen gebragt worden.

§» 45-

Alle Menfchen, die van den blixem getroffen zyn , worden niet onherftelbaar dood bevonden Vreesagtige Menfchen kunnen enkel van fchrik wegens den gehoorden flag, als dood zyn.ïS.52 T Eenigen kunnen echter midden in den flraal flaan; en dewyl de blixem eene menigte zwavelagtige dampen bevat; zoo kan hy, zoo wel als andere zwavelagtige dampen, de Menfchen verflikken In beide deeze gevallen nu befpeurt men in 't geheel geene uiterlykc kwetfingen, en het leven is wederom mogelyk , wanneer 'er maar geenè ader iri de herflenen gebarflen is.

5. 46.

Wanneer een Mensch aan eene al te grootè koude bloot gefteld is, zoo verheft hy langzaamerhand zyne vuurdeelen. Zyne vaste dèeien

hou-

& fji <r Cb-P; 1581 Des niettegenftaande floe¬

pen de begraavemflen .n de Kerken van tyd fot tyd in: eerft vergunde men zulks den Bisfchoppen, en Geeftelyken. daar

Sas M,n %lSZ' WCiker hJe,Üg i6VCn a,ecmeen bekend 22tt r f S^ofde verder , dat de Stichters der Kerken , ^\yk Confiamyn ae Groot, na hunnen dood ook nog eene v vheid nrotntWfa^d,g W3ren- Verv°'ge»s "rekte nL die door IrHr f êTle We,d°enert uit, en even daar

j 1' ur geoPend i' en thans kan mén zrer

va l uhZ^ w SCraake.n- Zie dc nieuwe Verfaamelinff neesffizoch;%Wa/":eemingen uit alle de deelen der d neeskuntt, ^de Band iladz. 89. enz.

n