is toegevoegd aan uw favorieten.

Advysen over den koophandel en zeevaert.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n F G I S T E R. 4*9'

Casus Jortuiti. (V. ToeiwWtgbMden. Geval.) in nuilo bon* fidei judicio preftantur. Bladz. 55* 7» Cfl/ar fuperverniens post contractant . emtionem. V. Penfiïtor.

, /ortwïti. Ntolt cajus fortuin tn

mandato preejlaritut. ; ; 355

.i, . Kis nzfljjor, gu« zjj jure ca/at

■ for'tuito tequiparatur. . 3&2 c/utio. CV. Handfchrift) Condicitur non modo liberatiojedetipja cautio , gu* per errorent wiefrite

(V Zekerheid.) plus eautionis in re est, quam in perfona 366

etïRTur. (V, Aercn» hebbende.) Cer. 'tos non est certiorandus. na circoitus. (V. Om«»«g«i.) Ownei feanes circuifttf ƒ«»* „ J3

clauscla (V. Claufvde.) % MU reium non mutato. Przdiïïa clau fulataciteinest in omnibus contrac tibus idcircoiis mutatis evanescun et non obligant conventa. 35 clausule wegens bet met yeran . deven van de Üaet der zaeke. De voorgemelde Claufule l;gt fti zwygende opgeflooten in ad Contracten. Dienhalven de za< ken veranderd zynde, zo ver va len en verbinden de Contratte niet meer. . . • lJl

cognossementen. Begin v3h lo

finge gemaekt zynde , konn< niet worden gerevoceerd. ï

^ .. Waerde voor het g

heele beloop van 'c Cargazo gefourneerd zynde, is men t ■ voegd 't gauiche fonds daer v &> lichten.. • • u

cognossementen; Schipper op vertooninge van Cognosfementen iemand als Houder erkend hebbende, cesfeen des Aflaedersrecht. 87 collusie. Eene geaccepteerde Wisfelbrief, door Collufie njet wordende ingevorderd, kan die geert, voor wiens rekening geremitteerd is, of zyne Crediteuren , den Houder daer toe conftrm eeeren. . • • _,.62 colonie de Berbice. CZie Eigenaers.) . De Producten, uit die Colonie gekoomen, konnen onder behoorlyke protestatie worden opgeflaegen, zonder zich tot het ranzöen ce engageeren. . 4°5

; Dezelven konnen, immers

niet verder als toe de waerde van de Producten in de Colonie zelve , zonder engagement als voo* ren worden verkogt. ibid. ; commercia. (V. Koophandel.) Kst » commerciorum favor non minor- tn republica , quam ejus utilitas y cum ifta velut ubera funt, ex quibus publicce privatceque res alune tut, joventur et ornantur. (Zie Koophandel.) . • _ 12

in foro mercatorum ina-

n nes circuitus evitantur. . ■ 7} l in eo -apices juris reji-

;- ciuntur. . • ibid> l%? n , . et ex bono et cequo agi-

14 tur. . • • a5I

5! ; —- ftaüuta et pa&iones mer*

-n catorum benigne interpretandaf ibid.

e- commercie. Wanneer 'er geval van

an de Commercie voorgelteld word,

id. zo 'behoordt in hetzelve de1 ftyl Hhh 3, m'