Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft "HET LEVEN va»

tengewoon» Raad van Indien vverdt aangefteld : dit wiffekeurig bellier des Generaals werdt ten hoogften •gewraakt , doch niet te min bevestigd wegens *s mans menigvuldige en bekende bekwaamheden. Tweemaal werdt hy in Gezantfchap gezonden aan des Bantamfchen Koning, 't laatst in 688 , en verkreeg, twee jaaren kater, de waardigheid van gewoon' Raad. vanlndie, en in 1691 die van Directeur Generaal, wel. ken post hy met eene ongemeene fchranderheid en vaardigheid bekleedde.

Onder 't waarneemen deezergewigtigebedieninge rees de Koophandel tot zynen hoogften bloei; terwvl de bedienden der Maatfchappy zo wel hun eigen , als het algemeene' voordeel, met den grootften yver behartigden : de Directeur zelve verzamelde onmeetelyke fchafr. ten , die men hem echter nietbenydde; dewylzyopeene eerlyke wyze werden verkreegen, en alle anderen ook behooriyke vryheid genooten. Het eenigfte, dat zommigen tegen de borst was, belfond in de groote vryheid f die hy aan de Chineezen verleende, waar uit hy zyne voornaamfte voordeden trok: doch hy wist alles, in geval van klagte, wederom zodanig te fchikken, dat een ieder volkomen te vreden was.

Op dien zelfden tyd was de waardigheid van Gouverneur Generaal in handen van zynen Schoonvaderen Heer Willem Oudhoorn; doch niet tegenftaande den bloei der Maatfchappy, zagen de Bewindhebbers ongaarne dat dee e twee hoofdampten derIndiaanfche Regeering, door twee zo naauw vermaagfchapte perzoonen werden bekleed. Dit bewoog hen den Heer Oudhoorn te bedanken , en zyn' Schoonzoon in zyne plaats te {tellen op den 26 September 1701; -waar op de eerfte,na verloop van 14 dagen (zynde het ter zyner keuze gelaaten om een

fa**

Sluiten