Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABRAHAM van RIEBEEK. a5

behaagen, 't welk den Gouverneur verplichtte over

deeze zaak ernftig aan de hooge Regeering te fchryven , en eenen behoorlyken onderftand te verzoeken, die hem, zo ras mogclyk, werdt gezonden. Zodra de hulptroepen waren aangekomen, begaven zich de Gouverneur en Opperkoopman naar Tolucco , met deezen éïsefi: om den weg in verfehil af te ftaan , of 'er zich toe te zien dwingen, en alle voordeden, door de Maatfchappy aan den Koning toegeftaan, te verliezen. Ook nam men zyn' voornaamften geheimen Raad, die de dryfveer der onlusten was ,in hegtenis,en zond hem naar Banda in ballingfchap, 't geen den Koning zulk eene vrees aanjoeg, dat hy deeze engte aan de Maat fchappy overgaf, die aldaar een Fort'met iz ftukken gefchut deed bouwen.

Op Amboiha ftierf in 't jaai'1709 de beroemde Has fan SoJiman , de rykiie, fchranderfte en gevaarlykfte Moor der kust van Hitou, welke hy naar zyn welgevallen regeerde. Niet tegenftaande zyne menigvuldige zamenIpanningen met den Koning van Ternate, eö andere gevaarlyke ftreeken tegen de Compagnie, had dezelve hem echter, uit verfcheide Staatkundige inzichten, fteeds met veel achting behandeld. De Heer van Riebeek vond ondertusfehen niet dïenftig. een Neef des overledenen in zyn' post te laaten opvolgen, maar gat eten zeiven aan een ander.

Kort daarna openbaarden zich op 't eiland lava nieuwe onlusten, die tot eenen zwaarén oorlog Aanleiding gaven, In 't jaar 1712 ontving de Heer van Riebeek een Gezantfchap van den Keizer, 't welk zyne betrekking had tot de twee volgende zaaken, 1. um te w< e ten, of de Maatfchappy goed zou keuren, dat zyn Zoon hem, thans 60 jr.aren oud, ter zyner tyd in 't ^ ? gebied

Sluiten